top of page

Základní pilíře strategického myšlení a jak se mu naučit

Pakliže podnikáte, dobře víte, jak důležité je správně se rozhodnout. Abyste dokázali činit správná rozhodnutí, je zapotřebí osvojit si strategické myšlení. Tato technika se netýká pouze vyřešení konkrétní situace. V rámci strategického myšlení je nutné stanovit si cíl, kterého chcete dosáhnout a zároveň určit postup, jak svého záměru docílit. Též musíte pro tento cíl nadchnout všechny lidi, které k jeho realizaci budete potřebovat.

 

Tři pilíře strategického myšlení

Základní pilíře strategického myšlení a jak se mu naučit

Z úvodního odstavce je patrné, že nejdůležitější je vědět, kam firma směřuje. Pokud klíčový manažer nebo vedení společnosti nemá ujasněný cíl, jejich kroky jsou víceméně nahodilé a připomínají metodu pokus-omyl. Aby Vás Vaše kroky neomylně vedly k vytyčenému záměru, stačí dodržovat následující tři pilíře strategického myšlení:


 1. Cíl (vize). V podnikání hrají čísla důležitou roli a vedení společnosti by mělo umět změřit své dosavadní podnikatelské aktivity. V prvním pilíři mnoho firem dělá častou chybu v tom, že si stanovuje cíle nekonkrétně a pak má problém s jejich měřením. Zde uvedeme krátký příklad z praxe. Firma XY se rozhodla, že bude do dvou let jedničkou na trhu ve svém oboru. Je to plán, pravda ambiciózní, avšak ve skutečnosti nikdo nebude vědět, zda cíle bylo dosaženo. Může za to málo konkretizovaný plán a chybějící postup, jak této mety dosáhnout. Zde si dovolíme jednu vsuvku. Je důležité, aby všichni pracovníci věděli, proč svojí práci dělají a co je cílem, kterého mají společnými silami dosáhnout.

 2. Směr vedoucí k cíli. Znát samotný cíl ztrácí smysl, když přesně neznáme směr, jak tohoto cíle dosáhnout. Zde Vám poradíme dobrou věc. K cestě za cílem si vytyčte milníky, kterých budete postupně dosahovat a také si určete termíny, kdy má jaký milník být dosažen. Z výše uvedeného vyplývá, že stejně důležité jako vytyčení milníků je důležité i dodržování termínů. Pomocí tohoto nástroje se Vám nestane, že sejdete z cesty.

 3. Leader. Už jste splnili první i druhý krok a zdá se, že Vám v cestě za úspěchem nestojí nic v cestě. V tom je ovšem chyba lávky! Britský fotbalový klub z Liverpoolu má ve své hymně “You’ll Never Walk Alone“, tedy nikdy nepůjdeš sám. A v podnikání to platí dvojnásob. Správný leader umí motivovat ostatní zaměstnance a vysvětlit jim svá rozhodnutí. Pouze správně motivovaný a nadšený personál půjde za svým leaderem. Zapálení zaměstnanci jsou důležití ještě z jednoho aspektu. Mohou odhalit mezery v celém projektu, které vedení společnosti nevidí. Pro leadera to jistě není příjemná věc, ale měl by mít schopnost přiznat si, že někdo na nižší pozici měl pravdu a podle toho upravit plán cesty.


Jak se naučit strategicky myslet


Definic strategického myšlení je na trhu celá řada a i když se v mnohém liší, základ zůstává vždy stejný: Strategické myšlení je proces, který jednotlivci aplikují za účelem dosažení jistého úspěchu či cíle. Strategické myšlení je vlastní mnoha lídrům, manažerům a úspěšným lidem obecně. Ti všichni se museli strategické myšlení naučit. Pokud vedete tým nebo se na to chystáte, měli byste být jako strategický lídr dobrý v následujících věcech:


 • Schopnost předvídat. Ačkoliv se to na první pohled zdá jako samozřejmost, mnoho firem dělá tu chybu, že se zaměřují pouze na to, co je čeká v bezprostředně blízké budoucnosti. Ztrácí tak periferní vidění, které je zodpovědné za vzdálenou budoucnost nebo konkurenci. Abyste si udrželi nadhled, vždy se zajímejte o věci, které se primárně netýkají Vašeho oboru. Uvidíte, že se Vám to v dlouhodobém horizontu bohatě vrátí.

 • Kritické myšlení. U nás je nejznámějším popularizátorem kritického myšlení lékař MuDr. František Koukolík. Kritické myšlení nás nabádá k tomu, abychom zpochybňovali všechny věci, které jsme se až dosud naučili a vymazali z paměti konvenční znalosti. Říká, že zaběhnutá pravidla a poučky už dávno nemusí platit. Naopak nás nabádá ke kladení otázek. Není žádným tajemstvím, že správně položit otázku je mnohem náročnější než na ni odpovědět.

 • Interpretace. Jedno staré české přísloví říká, že správná interpretace je výsadou králů. Něco na tom bude, protože správná interpretace nedovoluje žádné odchylky ani apokryfy. Proto si dobrý lídr nasbírá informace z mnoha různých pramenů a pak si teprve vytvoří ucelený názor.

 • Rozhodování. Je až s podivem, kolik vynikajících lídrů má problémy s rozhodováním. Chápeme, že pokud se jedná o citlivou věc, může rozhodování činit značné problémy. Přesto si dobrý lídr sežene tolik informací, kolik jen může a podívá se na problém z mnoha různých úhlů. To mu rozhodovací proces značně ulehčí a bude mít vyšší pravděpodobnost, že se rozhodl správně.

 • Umění učit se. V dnešní době je celoživotní vzdělávání nezbytnou součástí pokroku. Tím, jak firma roste, je stále těžší dostávat upřímný feedback. Přesto je zpětná vazba nesmírně důležitá a to na všech postech. Manažer by se měl zasadit o to, aby dostával feedback pravidelně, protože jen tak si uchová přehled o chodu a fungování celé společnosti. Vyhne se tak tomu, čím trpí většina jeho kolegů a to provozní slepotě.


Konvenční vs. strategické myšlení


Z výše uvedeného by mohl čtenář snadno nabýt dojmu, že konvenční myšlení je zastaralé a trendům vládne strategické myšlení. Tuto domněnku si dovolíme trochu dovysvětlit. Rozhodně je chybou se domnívat, že strategické myšlení je jakousi náhradou za konvenční myšlení. Není ani jeho vyšší úrovní. U strategického myšlení je vhodné dát si pozor na různé tendence. Například na tendenci přisuzovat strategickému myšlení a jeho nositeli veškeré pozitivní schopnosti, vlastnosti, charakteristiky, znalosti a dovednosti. Takto smýšlející člověk zákonitě dojde k poznání, že konvenčně smýšlející člověk:

 • Obává se změn (narozdíl od strategicky myslících lidí, kteří jsou agilní),

 • Nedokáže se zbavit stále se opakujícího se vzorce chování (zatímco strategicky myslící se na věci dívá ze všech úhlů pohledu),

 • Je sám se sebou spokojený (zatímco strategicky myslící člověk je stále nespokojený a hledá možnosti, jak se rozvíjet),

 • Je reaktivní a ustrašený (zatímco strategicky myslící člověk vnímá hrozby jako příležitosti),

 • Je izolovaný (narozdíl od strategicky smýšlejícího člena, který je zvídavý).


Mohlo by vás zajímat:

bottom of page