top of page

Informace k nakládání s osobními údaji

v souladu s čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení Směrnice 95/46/ES (dále též jen „GDPR“) Vás informujeme o zpracování Vašich osobních údajů.

Osobní údaje jsou: veškeré informace o fyzické osobě, kterou lze na základě těchto údajů identifikovat.

Poskytnete-li nám své osobní údaje, budou tyto údaje zpracovány naší společností jakožto správcem v souladu s GDPR a aplikovatelnými právními předpisy České republiky.

Kdo je správce vašich osobních údajů a jaké jsou jeho kontaktní údaje?

Správcem Vašich osobních údajů je Good worker, s.r.o. Na Plzeňce 1236/4, 150 00 Praha, Smíchov

Kdo je pověřencem pro ochranu osobních údajů?

Výkonem funkce pověřence pro ochranu osobních údajů je pověřen:

Langmeier & Co., advokátní kancelář s.r.o.,

IČO: 02870355,

se sídlem Na Bělidle 997/15, 150 00 Praha 5,

zastoupená jednatelem JUDr. Janem Langmeierem

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C224324

Jaké osobní údaje shromažďujeme?

Shromažďujeme osobní údaje uchazečů o zaměstnání na základě registrace na pracovním portálu, nebo na základě uzavřené smlouvy a dále osobní údaje zpracovávané na základě souhlasu poskytnutého uchazečem.

Správce shromažďuje tyto osobní údaje uchazečů: jméno, příjmení, e-mail, pohlaví, datum narození, státní příslušnost.

K jakému účelu vaše osobní údaje potřebujeme?

Osobní údaje zpracováváme za účelem plnění právních povinností a zajištění řádného průběhu závazku ze smlouvy uzavřené se subjektem údajů zejména za účelem poskytování služeb inzerce pracovních příležitostí.

Komu mohou být vaše osobní údaje předány?

Správce v rámci své činnosti může s Vaším souhlasem poskytovat nebo svěřovat zpracování osobních údajů jiné osobě, pokud není stanoveno jinak právními předpisy České republiky a GDPR.

Jak dlouho uchováváme vaše osobní údaje?

Osobní údaje uchováváme po dobu 10-ti let od ukončení smluvního vztahu v souladu se lhůtami stanovenými právními předpisy. Po uplynutí skartační lhůty jsou veškeré analogové a digitální dokumenty obsahující osobní údaje skartovány.

Jsou vaše osobní údaje předávány do zahraničí (státy mimo eu a mezinárodní organizace) ?

Vaše osobní údaje mohou být předány do zahraničí pouze na základě Vašeho souhlasu.

Jaká jsou vaše práva a povinnosti?

V souladu se zpracováním osobních údajů můžete uplatnit následující práva:

  • právo na přístup k osobním údajům (čl. 15 GDPR),

  • právo na opravu osobních údajů (čl. 16 GDPR),

  • právo na výmaz osobních údajů (čl. 17 GDPR),

  • právo na omezení zpracování osobních údajů (čl. 18 GDPR),

  • právo na přenositelnost údajů (čl. 20 GDPR),

  • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů (čl. 21 odst. 1 GDPR),

  • právo podat stížnost u dozorového úřadu (čl. 77 GDPR).

bottom of page