top of page

Správa zaměstnanců jako klíčový aspekt personálního leasingu

Z nedávného výzkumu zaměřeného na agenturní zaměstnávání vyplynulo, že na našem území podniká téměř 2 000 personálních agentur s povolením uděleném generálním ředitelstvím Úřadu práce ČR, přičemž největší nárůst těchto agentur byl zaznamenám v letech 2014 až 2018. Mezi poskytovanými službami pak figuroval na čelních místech personální leasing, který je u podnikatelů dlouhodobě oblíbený pro svoji flexibilitu, kdy mohou rychle reagovat na kolísání poptávky po pracovnících. Nespornou výhodou je také snížení administrativní zátěže, větší odbornost (a možnosti) personální agentury a snížení rizik spojených s náborovými chybami nebo propouštěním. Vzhledem k jeho popularitě jsme se mu věnovali v článcích “Personální leasing vám pomůže navýšit personální kapacity”. Samotná služba se pak skládá z několika dílčích aspektů, z nichž je nejdůležitější správa zaměstnanců, o které si povíme v následujícím článku.

 

Jaké kroky zahrnuje správa zaměstnanců?

Správa zaměstnanců jako klíčový aspekt personálního leasingu

Správa zaměstnanců je širší pojem, nicméně pro účely personálního leasingu by se dala v obecné rovině rozdělit do následujících prvků:


  1. Nábor a výběr zaměstnanců. Náboru zaměstnanců se v našich textech věnujeme pravidelně a v kontextu této služby jsme jej rozebrali v článku “Jednotlivé fáze personálního leasingu aneb jak pracuje personální agentura”. Proto jen v obecné rovině uvedeme, že zahrnuje shromažďování a selekci životopisů, pohovory a hodnocení dovedností a zkušeností uchazečů. Personální agentury pak mohou provádět výběr pracovníků prostřednictvím svých rozsáhlých databází nebo skrze náborová centra, která mají některé agentury práce i v zahraničí.

  2. Smluvní záležitosti. Po výběru vhodných kandidátů s nimi agentura uzavře patřičné smlouvy, a to nejen za účelem nájmu, ale také pro právní a administrativní zajištění. V případě pracovníků z ciziny zajistí veškeré potřebné doklady, jako je vízum, povolení k pobytu apod., pro výkon legální práce na území ČR. Zároveň uzavře s klientem dohodu o dočasném přidělení zaměstnance (viz “Dohoda o dočasném přidělení zaměstnance, její náležitosti a pravidla, za nichž může být sjednána”).

  3. Zprostředkování zaměstnanců. Agenturní zaměstnanci jsou dočasně přidělení k uživateli, pro které práci vykonávají. V rámci personálního leasingu se nejčastěji jedná o sezónní práce, nárazové projekty nebo zástupy za dovolenou.

  4. Administrativa. Jedna z nejzásadnějších konkurenčních výhod, neboť personální agentura přebírá na svá bedra kompletní personální administrativu. Sem spadá zejména správa osobních složek zaměstnanců, revize a přípravy pracovněprávních dokumentů, správa benefitů, správa pracovních hodin, přípravy podkladů pro výpočet mezd, výpočty různých nároků zaměstnance (např. nárok na dovolenou atd.), sledování nemocenské apod.

  5. Řízení výkonnosti a hodnocení. Agentura monitoruje výkon zapůjčených zaměstnanců a pravidelně komunikuje se zákazníkem ohledně jejich výkonnosti. To může zahrnovat pravidelné zpětné vazby a hodnocení. Komunikace s klientem je důležitá, protože skrze ní si personální agentura ověřuje, zda je personální leasing správně nastavený a efektivně plní svůj účel.

  6. Náhrada pracovníků. Další z oblíbených benefitů personálního leasingu. V praxi se může stát, že se vybraný pracovník ukáže jako nevhodný, avšak na rozdíl od klasického výběrového řízení garantuje personální agentura náhradu jiným pracovníkem se stejnou kvalifikací a podobnými zkušenostmi. Klient tak ušetří nemalé peníze, které by jinak vydal za výběr nesprávného kandidáta.

  7. Dohled nad dodržováním právních předpisů. Pracovněprávní agenda je v našich podmínkách velmi složitá a zahrnuje širokou paletu právních norem a předpisů, které se navíc pravidelně mění. Personální agentury disponují experty v tomto oboru, a tak mohou garantovat, že všechny zákonné povinnosti týkající se pracovníků, jako jsou mzdy, sociální zabezpečení apod., budou v souladu s platnou legislativou.

  8. Konec pracovního vztahu. Po skončení personálního leasingu, jehož trvání bylo definováno v pracovní smlouvě, končí pracovní vztah mezi agenturním zaměstnancem a zákazníkem. Zaměstnanci se mohou vrátit do agentury nebo být přiděleni na jiné projekty.


Mohlo by vás zajímat:

bottom of page